आलु जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण

क्र.

गा.पा/न.पाको नाम

वडाहरु

जयपृथ्वी नगरपालिका

,३,४,७,९ र ११

सुर्मा गाउँपालिका

सबै वडाहरु

खप्ततड छान्ना गाउवपालिका

,५ र ७ नम्बर

छविस पाथिभेरा गाउँपालिका

१,२ ,६ र ७ नम्बर

मष्टा गाउँपालिका

,२ र ७ नम्बर

तलकोट गाउपालिका

१,२,६ र ७ नम्बर

दुर्गाथली गाउँपालिका

१ र २

केदारस्यँ गाउँपालिका

१ र ४

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सिमि जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण

क्र.

गा.पा/न.पाको नाम

वडाहरु

जयपृथ्वी नगरपालिका

११

छविस पाथिभेरा गाउँपालिका

 

तलकोट गाउपालिका

१ र २

सुर्मा गाउँपालिका

सबै वडाहरु