कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रवाट कृषि जन्य उद्योगमा रुपान्तरित, आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एंव आत्म निर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने।