समग्र कृषि मुल्य श्रंखलाका अवयहरुको एकिकृत संयोजना र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्त गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरि राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने।