जम्मा प्रकाशन: 24
कृषि डायरी २०८०
सजिलो उन्नत आलु खेती पुस्तिका
कृषि पाठ्यक्रम
कृषि डायरी २०७८
कार्यक्रम माग तथा संचालन निवेदन नमुना
साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम विवरण फारम
पोस्ट हार्भेस्ट प्रशोधन उद्योग/ बिउ श्रोत केन्द्र / नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम माग फारम
कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम विवरण फारम
प्लाष्टिक मल्चिङ प्रयोग गरि आलु खेति प्रबिधि
आलुको शत्रु जीवहरु
आलुका परिकारहरु
आलु जातको विवरण
परियोजना प्रोफाइल
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यानवयन कार्यविधि - २०७४